Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, της Πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην κοινότητα Νιγρίτας, Δήμου Βισαλτίας»


 συνολικού προϋπολογισμού 386.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με
φορέα υλοποίησης το Δήμο Βισαλτίας (ΑΔΑ:64ΨΥ46ΜΤΛ6-ΜΓΘ).

Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής Βισαλτίας αποτελεί η προστασία των αδέσποτων, μέσω της δημιουργίας όσο το δυνατόν καλύτερων συνθηκών διαβίωσής τους και ένα μεγάλο βήμα θα γίνει με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.